Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
Astore.pl z dnia 01 marca 2016 r. 


  1. Definicje


   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Sprzedawca - firma ASTORE  Spółka Jawna Jacek Łopatek – Krystyna Łopatek, z siedzibą w Brzozowa Gać 79, 24-170 Kurów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098128, NIP 716-00-10-790, REGON 430626910. Dane kontaktowe: telefon stacjonarny 81 88 11 327, telefon GSM 883 22 33 22, adres e-mail sklep@astore.pl.
   2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
   3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego astore.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep)  - sklep internetowy dostępny pod adresem astore.pl za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia.
   6. Login – indywidualny identyfikator określony przez Klienta, wymagany w celu rejestracji w Witrynie oraz złożenia zamówienia.
   7. Hasło – wymagany ciąg znaków określony przez Klienta w celu zabezpieczenia dostępu i potwierdzenia identyfikacji w Sklepie.
   8. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
   9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
   10. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   11. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   13. Dostawca – firma kurierska, Poczta Polska, Sprzedawca.
  2. Informacje ogólne


   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem astore.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod astore.pl, prowadzony jest przez firmę: ASTORE Spółka Jawna Jacek Łopatek – Krystyna Łopatek, z siedzibą w Brzozowa Gać 79, 24-170 Kurów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098128, NIP 716-00-10-790, REGON 430626910.
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
   5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do:
    1. stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
    2. łącza internetowego (zalecane łącze szerokopasmowe);
    3. jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji od 8.x do 10.x, Chrome w wersjach od 23.x do 24.x, Firefox w wersjach 3.x oraz od 9.x do 19.x, Opera w wersjach od 11.x do 12.x, Safari 5.x do 6.x  lub nowszej z zainstalowaną wtyczką Macromedia Flash Player oraz włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS; także włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
    4. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) w celu potwierdzenia zamówienia;
    5. numeru telefonu kontaktowego w celu kontaktu z Dostawcą.
   6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o  powyższym powiadomieni.
   7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu astore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub wypełnienie formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, wraz z wyrażeniem zgody na treść regulaminu.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
   4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać, powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; 
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


   1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową astore.pl, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia;
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
    3. wybranej metody płatności;
    4. wybranego sposobu dostawy;
    5. czasu dostawy.
   5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
   6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku "Potwierdź złożenie zamówienia".
   8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  5. Dostawy


   1. Dostawy Towarów są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. Dostawa realizowana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską, transportem Sprzedawcy, poprzez odbiór w paczkomatach lub odbiór osobisty w punkcie odbioru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  
   3. Termin realizacji dostawy realizowany jest niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
   4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
  6. Ceny, metody płatności


   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione towary:
    1. przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Alior Bank S. A. 78 2490 0005 0000 4500 3643 7606 bez względu na formę dostawy/odbioru;
    2. płatność gotówką przy odbiorze, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
    3. płatnością w systemie płatności elektronicznych Transferuj.pl lub PayPal; 
    4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru.
   3. Przy wysyłce towaru za granicę jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.
   4. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
   5. Wybierając przedpłatę prosimy o uiszczenie płatności za zamówienie w ciągu 7 dni.
  7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


   1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail sklep@astore.pl lub adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
   2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez astore.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
    2. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
    3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
    4. dostarczania prasy;
   4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ASTORE Spółka Jawna Jacek Łopatek – Krystyna Łopatek, Brzozowa Gać 79, 24-170 Kurów, prosimy dopisać „astore zwrot ustawowy”.
   5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
   6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  8. Reklamacje dotyczące Towarów


   1. Sprzedawca, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@astore.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


   1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo pod adres sklep@astore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  10. Opinie i komentarze


   1. W ramach Sklepu Klientom udostępniony jest system opinii oraz komentarzy w formie opisowej. Wypowiedzią Klienta jest jakakolwiek informacja zamieszczony przez Klienta w Sklepie.
   2. Opinie i komentarze publikowane mogą być bezpośrednio na stronach poszczególnych produktów.
   3. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Klientów, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
   4. Wypowiedzi nie mogą zawierać:
    1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
    2. adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym;
    3. danych osobowych oraz danych kontaktowych Klientów lub innych osób;
    4. porównań cen do produktów dostępnych w innych sklepach.
   5. Klient publikując opinię lub komentarz oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone w Sklepie.
   6. Klient oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) do zamieszczonych przez siebie opinii i komentarzy i udziela niniejszym Sklepowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania w szczególności z opinii, komentarzy na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia opinii i komentarzy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).
   7. Sklep nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy wypowiedź:
    1. narusza zasady niniejszego Regulaminu;
    2. narusza obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje;
    3. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.
  11. Postanowienia końcowe


   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
pixel